Cele i misja działalności

Rozdział II
Cele i zasady działania Stowarzyszenia


§ 7.

1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego.
2. Integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu.
3. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.
4. Promocja lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem dziedzictwa w tym kulturowego, historycznego i przyrodniczego.


§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. współpracę w tworzeniu i prowadzeniu świetlicy, świetlicy środowiskowej, domu ludowego, klubu młodzieży i dorosłych mieszkańców wsi;
2. organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa;
3. promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć;
4. organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych;
5. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, przeciwdziałanie bezrobociu, patologiom społecznym;
6. aktywizacja obszarów wiejskich;
7. wspieranie podnoszenia kwalifikacji mieszkańców wsi;
8. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
9. wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich;
10. inicjowanie, popieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych mieszkańców wsi;
11. organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi;
12. wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego wsi, tworzenie nowych miejsc pracy;
13. wprowadzenie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego i działań na rzecz ekologii, z szeroko pojętą energią odnawialną;
14. popularyzacja rolnictwa ekologicznego;
15. organizowanie przetwórstwa rolno- spożywczego, runa leśnego i produkcja zdrowej żywności i ich rozpowszechnianie;
16. organizowanie działań promocyjnych;
17. wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji;
18. inspirowanie wszelkich działań z szeroko rozumianą działalność kulturową, historyczną i przyrodniczą w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;
19. ochronę przyrody i krajobrazu, wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki, między innymi poprzez wyznaczanie szlaków rowerowych, turystycznych, konnych;
20. kreowanie otoczenia dla twórczości amatorskiej czerpiącej z tradycji ludowych;
21. ochrona dóbr kultury i śladów tożsamości przed zapomnieniem w tym ochrona ginących zawodów, tradycji, zwyczajów, produktów lokalnych;
22. upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, prowadzenie klubów sportowych i organizowanie obozów wypoczynkowych i sportowych;
23. prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie gazetki lokalnej;
24. organizowanie akcji charytatywnych , festynów, aukcji, koncertów, wystaw;
25. organizowanie i prowadzenie kiermaszów, jarmarków, festynów, placówek ze sztuką, rękodziełem, ludowym, artystycznym , produktem regionalnym;
26. organizowanie partnerstw lokalnych i regionalnych dla realizacji projektu LEADER i innych projektów finansowanych z Unii Europejskiej i pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów tych partnerstw;
27. organizowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, aktywizującym i integracyjnym;
28. prowadzenie innych działań służących realizacji celów statutowych.